15 წელი არაფერი მშველოდა. ამ წამალმა კი თვალის დახამხამებაში გამიქრო აკნე!
ჩემი ჩემი ქმარი საწოლში ნამდვილი მხეცი გახდა... ის ახლა ნამდვილი ულაყია ...
ჩემი კანი ახლა იდეალურია, გამიქრო შავი წერტილები და ლაქები

სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ სრუ­ლად გა­ი­ზი­ა­რა ბრალ­დე­ბის მხა­რის მიერ წარ­დგე­ნი­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი და და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის­თვის ბრალ­დე­ბუ­ლი დამ­ნა­შა­ვედ ცნო.

.

უწყე­ბის ცნო­ბით­ვე, სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე გა­მოკ­ვლე­უ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით და­დას­ტურ­და, რომ 2022 წლის 16 მარტს თბი­ლის­ში, გლ­და­ნის რა­ი­ონ­ში, ან­გა­რე­ბის მო­ტი­ვით ბრალ­დე­ბულ­მა ნა­თე­სა­ვი ქალი, მის­სა­ვე ბი­ნა­ში და­ნით კის­რის არე­ში დაჭ­რა. მი­ყე­ნე­ბუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბის შე­დე­გად და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა. ბრალ­დე­ბულ­მა კვა­ლის და­ფარ­ვის მიზ­ნით გარ­დაც­ვლილს ბენ­ზი­ნი და­ას­ხა და ცე­ცხლი წა­უ­კი­და, ასე­ვე, და­ე­უფ­ლა გარ­დაც­ვლი­ლის კუთ­ვნილ ტე­ლე­ვი­ზორს და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა.

29 ნოემბერს თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ ბრალ­დე­ბუ­ლი წარ­დგე­ნილ ბრალ­დე­ბა­ში სრუ­ლად დამ­ნა­შა­ვედ ცნო და სას­ჯე­ლის სა­ხედ და ზო­მად 18 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა გა­ნუ­სა­ზღვრა.